info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thông báo tổ chức hội thảo, hội nghị, đào tạo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

Kinh doanh đa cấp hay còn được gọi là bán hàng đa cấp là phương thức tiếp thị sản phẩm khá phổ biến trong xã hội hiện nay, mà thành công của nó chủ yếu đến từ mạng lưới những người tham gia bán hàng đa cấp. Chính vì vậy, các doanh nghiệp bán hàng đa cấp  luôn chú trọng phát triển mạng lưới bán hàng đa cấp của công ti mình cả về số lượng và chất lượng, trong đó hoạt động tổ chức hội thảo, hội nghị, đào tạo bên ngoài trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bán là một trong những cách thức mang lại hiệu quả cao. Tuy nhiên, hoạt động này dễ bị các doanh nghiệp kinh doanh đa cấp bất chính lợi dụng để tiếp xúc, lôi kéo người dân để tổ chức bán hàng và huy động tài chính trái pháp luật. Nhằm hạn chế, kiểm soát mặt trái trên, pháp luật quy định nghĩa vụ thông báo hội nghị, hội thảo, đào tạo đến Sở công thương nơi tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp tại Điều 18 NĐ 42/2014/NĐ-CP về quản lí hoạt động bán hàng đa cấp, Theo đó, doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải thông báo về việc tổ chức hội thảo, hội nghị, đào tạo khi:
Thứ nhất, hội nghị, hội thảo, đào tạo có một trong các nội dung sau:
a) Pháp luật liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp;
b) Thông tin về hàng hóa được kinh doanh theo phương thức đa cấp;
c) Thông tin về doanh nghiệp, Quy tắc hoạt động và Chương trình trả thưởng của doanh nghiệp bán hàng đa cấp;
d) Các kỹ năng để thực hiện hoạt động bán hàng đa cấp.
Doanh nghiệp bán hàng đa cấp chỉ được phép tổ chức các hoạt động trên sau khi có xác nhận bằng văn bản của Sở Công Thương tại địa phương đó về việc tiếp nhận hồ sơ thông báo đầy đủ, hợp lệ
Thứ hai, địa điểm tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo đó không thuộc các địa điểm sau: trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.
Trường hợp doanh nghiệp bán hàng đa cấp ủy quyền thực hiện các hoạt động trên thì vẫn có nghĩa vụ trực tiếp thông báo về việc tổ chức các hoạt động hội nghị, hội thảo, đào tạo đến Sở công thượng.