info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thay đổi vốn điều lệ công ty nước ngoài

Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty.
Thay đổi vốn điều lệ công ty nước ngoài là việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ của công ty để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Thay đổi vốn điều lệ công ty nước ngoài

(Thay đổi vốn điều lệ công ty nước ngoài)


CÁC TRƯỜNG HỢP THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI.
Đối với công ty cổ phần.
Trường hợp tăng vốn điều lệ:
Vốn điều lệ của Công ty có thể được điều chỉnh tăng theo nhu cầu sản xuất kinh doanh và do Đại hội đồng cổ đông quyết định theo quy định của pháp luật.
Đại hội đồng cổ đông Công ty quyết định tăng vốn điều lệ nếu thấy cần thiết thông qua việc phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu hoặc chào bán ra bên ngoài bằng hình thức chào báo cổ phần riêng lẻ.
Trường hợp giảm vốn điều lệ.
Đại hội đồng cổ đông Công ty quyết định việc giảm vốn điều lệ công ty trong các trường hợp sau đây:
Sau thời hạn 90 ngày kể từ được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà một trong các cổ đông sáng lập không thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua;
Công ty hoàn trả vốn góp cho các cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty hoạt động liên tục trong hơn 02 năm nếu sau khi hoàn trả vốn góp công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản;
Công ty mua lại cổ phần của của các cổ đông theo quy định của pháp luật.
Đối với công ty Trách nhiệm hữu hạn.
Trường hợp tăng vốn điều lệ công ty.
Tăng vốn góp của thành viên;
Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới.
Trường hợp tăng vốn góp của thành viên thì vốn góp thêm được phân chia cho các thành viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty. Thành viên có thể chuyển nhượng quyền góp vốn của mình cho người khác theo quy định tại Điều 53 của Luật này. Thành viên phản đối quyết định tăng thêm vốn điều lệ có thể không góp thêm vốn. Trường hợp này, số vốn góp thêm của thành viên đó được chia cho các thành viên khác theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty nếu các thành viên không có thỏa thuận khác.
Trường hợp giảm vốn điều lệ công ty.
Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;
Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên theo quy định của luật doanh nghiệp;
Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định của luật doanh nghiệp.
HỒ SƠ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI.
Căn cứ vào luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành, Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ công ty bao gồm các giấy tờ sau:
Biên bản, Quyết định của HĐCD/HĐTV hoặc Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ;
Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cụ thể: vốn điều lệ;
Danh sách thành viên/cổ đông công ty;
Một số giấy tờ pháp lý khác theo quy định./.