info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần

Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần được quy định tại Điều 38 Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp như sau:
Khi có thay đổi người đại diện theo pháp luật, công ty phải gửi thông báo thay đổi người đại diện đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Thông báo phải có các nội dung sau:

  • Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế);
  • Họ, tên, số giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, chức danh, địa chỉ thường trú của người đang là đại diện theo pháp luật của công ty và của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;
  • Họ, tên và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Kèm theo thông báo, công ty phải gửi thêm các tài liệu sau:

  • Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty làm thay đổi nội dung điều lệ công ty); hoặc của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần (trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty không làm thay đổi nội dung điều lệ công ty);
  • Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;
  • Bản sao hợp lệ Chứng chỉ hành nghề của giám đốc (trường hợp người đại diện theo pháp luật là giám đốc của công ty có kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật chuyên ngành yêu cầu có chứng chỉ hành nghề).

Ngay sau khi nhận được thông báo thay đổi người đại diện trước pháp luật của công ty kèm theo hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ trao giấy biên nhận và đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần trong thời hạn 05 ngày làm việc.