info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thành lập Công ty tại Bắc Ninh

Tư vấn Minh Anh là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập Công ty tại Bắc Ninh: Tư vấn trước thành lập; Soạn thảo hồ sơ thành lập Công ty; đại diện cho Công ty làm việc với cơ quan nhà nước tại Bắc Ninh để nộp hồ sơ và nhận kết quả đăng ký thành lập công ty.
Thành lập Công ty tại Bắc Ninh
Nội dung dịch vụ tư vấn thành lập Công ty tại Bắc Ninh của chúng tôi bao gồm:
1.  Tư vấn trước thành lập Công ty tại Bắc Ninh:
–     Tư vấn lựa chọn mô hình và cơ cấu tổ chức của Công ty;
–     Tư vấn về lựa chọn tên, trụ sở, vốn, ngành nghề kinh doanh của Công ty;
–     Tư vấn về cơ cấu góp vốn trong Công ty;
–    Tư vấn phương thức hoạt động và điều hành của Công ty;
–    Tư vấn mối quan hệ giữa các chức danh quản lý;
–    Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông;
–    Tư vấn phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh;
2.  Tiến hành các thủ tục Thành lập Công ty tại Bắc Ninh theo đại diện uỷ quyền:
–     Tư vấn, soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ đăng ký kinh doanh;
–     Tiến hành các thủ tục Thành lập Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
3.  Cam kết  sau thành lập Công ty tại Bắc Ninh:
–     Tư vấn hoàn thiện hồ sơ nội bộ của Công ty sau khi thành lập Công ty;
–    Tư vấn cho Công ty cần phải tiến hành các thủ tục pháp lý gì sau khi thành lập Công ty;
–    Cung cấp Văn bản pháp Luật trong lĩnh vực hoạt động cho các Công ty sau thành lập.
–   Tư vấn miễn phí các vấn đề liên quan khác liên quan đến thành lập công ty.