info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Quy trình cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Quy trình cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài – Gần đây việc giải quyết hồ sơ xin cấp giấy phép lao động của Sở lao động trở nên ngày càng khó khăn, chính vì vậy số lượng hồ sơ bị trả về rất nhiều. Điều này làm cho doanh nghiệp khổ sở rất nhiều. Công ty Luật Minh Anh hướng dẫn quy trình cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài sẽ giúp bạn biết thời gian và trình tự giải quyết của cơ quan chức năng.
1: Trình tự cấp giấy phép
–   Bước 1: Trước ít nhất 15 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc cho người sử dụng lao động thì người sử dụng lao động đó phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc.
–  Bước 2: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ. Trường hợp không cấp giấy phép lao động hoặc phải sửa đổi, bổ sung hồ sơ thì Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
–   Bước 3: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy phép lao động.
2: Cơ quan có thẩm quyền cấp: Sở lao động – Thương binh và xã hội
3: Thời hạn giải quyết: 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ