info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Quy định về nghĩa vụ của tổ viên trong tổ hợp tác

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự của Luật Minh Anh xin được tư trả lời vấn đề này như sau:
Hop tac
Nghĩa vụ của tổ viên được quy định tại điều 115 bộ luật dân sự 2005.
“Điều 115. Nghĩa vụ của tổ viên
Tổ viên có các nghĩa vụ sau đây:

  1. Thực hiện sự hợp tác theo nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, giúp đỡ lẫn nhau và bảo đảm lợi ích chung của tổ hợp tác;
  2. Bồi thường thiệt hại cho tổ hợp tác do lỗi của mình gây ra”.

Như vậy: Hợp tác trong sản xuất kinh doanh là việc các cá nhân thành viên cùng phối hợp với nhau theo sự chỉ đạo của tổ trưởng để cùng sản xuất kinh doanh. Thực hiện sự hợp tác có nghĩa vụ quan trọng của mỗi tổ viên tổ hợp tác xuất phát từ việc mang lại lợi ích riêng cho mỗi tổ viên đồng thời đóng góp vì lợi ích chung của tổ hợp tác.
Trường hợp trong khi thực hiện nhiệm vụ mà tổ viên gây thiệt hại cho tổ hợp tác do lỗi của mình thì phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
Những quyền và nghĩa vụ này được thể hiện rõ trong các quy định của pháp luật dân sự, mọi chi tiết mong quý khách hàng liên hệ Luật Minh Anh.