info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Quy định về đại diện theo pháp luật

Về vấn đề này, tư vấn pháp luật dân sự của Luật Minh Anh xin trả lời như sau:
Căn cứ vào quy định tại điều 140 BLDS thì Đại diện theo pháp luật được hiểu cơ bản như sau:
Điều 140. Đại diện theo pháp luật
“Đại diện theo pháp luật là đại diện do pháp luật quy định hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định”.
Theo đó: Đại diện theo pháp luật còn gọi là đại diện đương nhiên là người đại diện của cá nhân , pháp nhân do pháp luật quy định hoặc do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. Khi tham gia vào các quan hệ dân sự, người địa diện theo pháp luật có quyền thực  hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo quy định của pháp luật  có thể ủy quyền cho người khác  thực hiện một số hành vi đại diện.