info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Phạm vi đại diện được luật dân sự quy định như thế nào

Về vấn đề này tư vấn pháp luật dân sự thuộc Luật Minh Anh trả lời như sau:
Theo quy định tại điều 144 Phạm vi đại diện  của BLDS 2005 có các quy định như sau:
Điều 144. Phạm vi đại diện
“1. Người đại diện theo pháp luật có quyền xác lập, thực hiện mọi giao dịch dân sự vì lợi ích của người được đại diện, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

  1. Phạm vi đại diện theo uỷ quyền được xác lập theo sự uỷ quyền.
  2. Người đại diện chỉ được thực hiện giao dịch dân sự trong phạm vi đại diện.
  3. Người đại diện phải thông báo cho người thứ ba trong giao dịch dân sự biết về phạm vi đại diện của mình.
  4. Người đại diện không được xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự với chính mình hoặc với người thứ ba mà mình cũng là người đại diện của người đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác”.

Người đại diện thực hiện hành vi nhân danh người được đại diện. Bởi vậy, cần phải có giới hạn nhất định cho hành vi đó, giới hạn về quyền và nghĩa vụ mà theo đó người đại diện nhân danh người được đại diện xác lập thực hiện giao dịch dân sự với người thứ 3 đó chính là phạm vi thẩm quyền đại diện.
Người đại diện theo pháp luật của cá nhân, pháp nhân, tổ hợp tác, hộ gia đình có quyền xác lập thực hiện mọi giao dịch dân sự theo thẩm quyền do pháp luật quy định hoặc được ghi trong điểu lệ, hợp đồng hợp tác…
Phạm vi đại diện theo ủy quyền được xác địnht heo thỏa thuận hoặc văn bản ủy quyền. Phạm vi đại diện  theo ủy quyền do bên ủy quyền quyết định phụ thuộc vào nhu cầu đại diện của người ủy quyền.
Người đại diện theo pháp luật và theo ủy quyền chỉ được thực hiện hành vi đại diện trong phạm vi đại diện ủy quyền. Nếu vượt quá phạm vi đại diện thì người được đại diện không chịu trách nhiệm.
Khi thực hiện hành vi đại diện người đại diện phải thông báo cho người thứ 3 biết là xác lập thực hiện giao dịch dân sự với tư cách là người đại diện. Việc thông báo có thể bằng miệng hoặc văn bản ủy quyền.
Người đại diện không được thực hiện các giao dịch dân sự với chính mình hoặc với người thứ 3 mà mình cũng là đại diện của người đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, vì trong trương hợp này có thể gây thiệt hại đến lợi ích của người được đại diện.