info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Phạm vi đại diện được luật dân sự quy định như thế nào

Vừa qua anh Võ Văn Tưởng ở Nhaann Chính Thanh Xuân Hà Nội có gửi mail về hỏi chúng tôi ” Phạm vi đại diện được luật dân sự quy định như thế nào ” ? Về vấn đề này tư vấn pháp luật dân sự thuộc Luật Minh Anh xin được trả lời anh như sau:
Theo quy định tại điều 144 Phạm vi đại diện  của BLDS 2005 có các quy định như sau:
Điều 144. Phạm vi đại diện
“1. Người đại diện theo pháp luật có quyền xác lập, thực hiện mọi giao dịch dân sự vì lợi ích của người được đại diện, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

  1. Phạm vi đại diện theo uỷ quyền được xác lập theo sự uỷ quyền.
  2. Người đại diện chỉ được thực hiện giao dịch dân sự trong phạm vi đại diện.
  3. Người đại diện phải thông báo cho người thứ ba trong giao dịch dân sự biết về phạm vi đại diện của mình.
  4. Người đại diện không được xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự với chính mình hoặc với người thứ ba mà mình cũng là người đại diện của người đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác”.

Người đại diện thực hiện hành vi nhân danh người được đại diện. Bởi vậy, cần phải có giới hạn nhất định cho hành vi đó, giới hạn về quyền và nghĩa vụ mà theo đó người đại diện nhân danh người được đại diện xác lập thực hiện giao dịch dân sự với người thứ 3 đó chính là phạm vi thẩm quyền đại diện.
Người đại diện theo pháp luật của cá nhân, pháp nhân, tổ hợp tác, hộ gia đình có quyền xác lập thực hiện mọi giao dịch dân sự theo thẩm quyền do pháp luật quy định hoặc được ghi trong điểu lệ, hợp đồng hợp tác…
Phạm vi đại diện theo ủy quyền được xác địnht heo thỏa thuận hoặc văn bản ủy quyền. Phạm vi đại diện  theo ủy quyền do bên ủy quyền quyết định phụ thuộc vào nhu cầu đại diện của người ủy quyền.
Người đại diện theo pháp luật và theo ủy quyền chỉ được thực hiện hành vi đại diện trong phạm vi đại diện ủy quyền. Nếu vượt quá phạm vi đại diện thì người được đại diện không chịu trách nhiệm.
Khi thực hiện hành vi đại diện người đại diện phải thông báo cho người thứ 3 biết là xác lập thực hiện giao dịch dân sự với tư cách là người đại diện. Việc thông báo có thể bằng miệng hoặc văn bản ủy quyền.
Người đại diện không được thực hiện các giao dịch dân sự với chính mình hoặc với người thứ 3 mà mình cũng là đại diện của người đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, vì trong trương hợp này có thể gây thiệt hại đến lợi ích của người được đại diện.

Trên đây là chúng tôi vừa thông tin tới quý bạn đọc nội dung câu giải đáp câu hỏi ” Phạm vi đại diện được luật dân sự quy định như thế nào ” ? Nếu còn vướng mắc mời quý vị liên hệ trực tiếp cùng Luật Minh Anh qua số máy Hotline 093 883 4386 Luật Sư của chúng tôi sẽ tư vấn chi tiết miễn phí cùng quý vị .

Bên cạnh vấn đề này nếu quý vị cần tư vấn các vấn đề khác như : Đăng ký kinh doanh , Thành lập công ty doanh nghiệp, thành lập trung tâm ngoại ngữ , Tư vấn đầu tư nước ngoài , Tư vấn hôn nhân , Tư vấn các lĩnh vực ngành nghề khác và các vấn đề quy phạm pháp luật khác, quý vị hãy liên hệ trực tiếp cùng chúng tôi . Luật Minh Anh sẽ tư vấn tận tình giải đáp chi tiết cùng quý vị .

Trân Trọng !