info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Những người nào là người đại diện theo ủy quyền

Tại điều 142 Đại diện theo ủy quyền của BLDS năm 2005 có quy định như sau:
Điều 142. Đại diện theo uỷ quyền
“1. Đại diện theo uỷ quyền là đại diện được xác lập theo sự uỷ quyền giữa người đại diện và người được đại diện.

  1. Hình thức uỷ quyền do các bên thoả thuận, trừ trường hợp pháp luật quy định việc uỷ quyền phải được lập thành văn bản”.

Đại diện theo ủy quyền được xác lập trên cơ sở giao dịch dân sự. Theo đó cá nhân, người đứng đầu pháp nhân có thể ủy quyền cho người khác thay mặt mình vào giao dịch dân sự. Nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền đại diện và trác nhiệm của người đại diện theo ủy quyền được xác lập trên cơ sở thỏa thuận của người đại diện và người được đại diện.
Tùy theo tính chất của việc đại diện mà hình thức ủy quyền có thể bằng lời nói, hoặc văn bản trừ trường hợp pháp luật có quy định bắt buộc việc ủy quyền phải được lập thành văn bản.