info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh – Để giúp Các doanh nghiệp thuận lợi cho thủ tục thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh Công ty Tư vấn Minh Anh xin hướng dẫn hồ sơ thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật doanh nghiệp và Nghị định 43/2010/NĐ-CP – hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp.

Hồ sơ thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh bao gồm:

1- Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh (do người đại diện theo pháp luật ký) (mẫu quy định);

2- Quyết định bằng văn bản về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Hội đồng thành viên (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty (mẫu tham khảo);

3- Bản sao biên bản họp về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Hội đồng thành viên (có chữ ký của tất cả thành viên, người đại diện theo ủy quyền dự họp). Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty (mẫu tham khảo).

4- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định Danh sách một số ngành nghề yêu cầu vốn pháp định;

5- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề Danh sách một số ngành nghề yêu cầu có chứng chỉ hành nghề;

6- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;

Số lượng hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh.: 01 bộ.

Thời gian thực hiện việc thay đổi:

Thời gian thực hiện thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh là 06 ngày làm việc, trường hợp thay đổi ngành nghề kinh doanh dẫn tới việc thay đổi con dấu pháp nhân công ty thì thời gian thực hiện việc thay đổi con dấu là 04 ngày làm việc kể từ ngày được cấp mới đăng ký kinh doanh.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ:

Sở kế hoạch và đầu tư cấp tỉnh thành phố có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.