info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Hồ sơ Giải thể Chi nhánh Công ty

Hồ sơ Giải thể Chi nhánh Công ty – Tư vấn Minh Anh là đơn vị tư vấn pháp lý chuyên nghiệp trong các lĩnh vực như: Tư vấn doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, dịch vụ giấy phép. Sau đây chúng tôi xin hướng dẫn trình tự thủ tục, hồ sơ giải thể Chi nhánh Công ty theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ giải thể chi nhánh bao gồm:

Thông báo về việc giải thể chi nhánh hoặc VPĐD.

Quyết định của Hội đồng thành viên (nếu là công ty TNHH 2 thành viên trở lên), tất cả thành viên hợp danh (nếu là công ty Hợp danh), Đại hội đồng quản trị (nếu là công ty Cổ phần), chủ sở hữu công ty (nếu là công ty TNHH 1 thành viên) về việc giải thể chi nhánh-VPĐD của doanh nghiệp.

Biên bản họp Hội đồng thành viên (nếu là công ty TNHH 2 thành viên trở lên), tất cả thành viên hợp danh (nếu là công ty Hợp danh), Hội đồng quản trị (nếu là công ty Cổ phần), chủ sở hữu công ty (nếu là công ty TNHH 1 thành viên) về việc giải thể chi nhánh-VPĐD của doanh nghiệp.

Xác nhận không nợ thuế theo Quyết toán đã duyệt đến thời điểm giải thể chi nhánh, VPĐD (nếu trụ sở chi nhánh, VPĐD ở khác tỉnh, thành phố với trụ sở chính của doanh nghiệp)

Giấy chứng nhận đã nộp con dấu hoặc văn bản xác nhận chưa khắc dấu chi nhánh, VPĐD (đối với trường hợp chưa khắc dấu).

Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, VPĐD.