info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Hồ sơ bổ sung nghành nghề kinh doanh

Hồ sơ bổ sung nghành nghề kinh doanh – Ngày 01/07/2015, Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực, được là ngày có dấu mốc quan trọng đối với quy định về việc không ghi nhận ngành nghề đăng ký kinh doanh trên tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định. Có thể nói: Quy định mới này thể hiện quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp thông qua việc không ghi nhận nội dung ngành nghề đăng ký kinh doanh trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thể hiện quyền tự do kinh doanh các ngành nghề mà pháp luật không cấm. Tuy nhiên, sự tự do kinh doanh này vẫn nằm trong giới hạn quản lý nhất định. Đồng thời, trong quá trình hoạt động doanh nghiệp vẫn cần xác định rõ ngành nghề đăng ký kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp trong hồ sơ doanh nghiệp. Do đó khi doanh nghiệp có sự thay đổi về ngành nghề kinh doanh vẫn phải thực hiện thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh.
Hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh bao gồm:
– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
– Quyết định của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên về việc thay đổi nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh;
– Quyết định bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông Công ty cô phần, hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
– Bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần, hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
– Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền (đối với trường hợp bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh phải có vốn pháp định);
– Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và các chức danh quản lý doanh nghiệp (đối với trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề).