info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào ô tô

Doanh nghiệp trước khi thực hiện hoạt động nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào tô cần có giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào ô tô. Vậy, Công ty Minh anh sẽ trả lời cho quý khách để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp thì doanh nghiệp cần có nhứng hồ sơ gì ?
Hồ sơ bao gồm:
– Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện nạp LPG/LNG/CNG vào phương tiện vận tải theo Phụ lục số 09 của Thông tư này.
– Tài liệu chứng minh trạm nạp LPG/LNG/CNG vào phương tiện vận tải phù hợp với quy hoạch và được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng.
– Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định thiết bị đo lường hoặc hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về đo lường.
– Tài liệu chứng minh đáp ứng Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy.
– Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn nạp LPG/LNG/CNG vào phương tiện vận tải.
– Đối với trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải phải bổ sung bản sao Giấy chứng nhận đủ Điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LPG hoặc Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm thương nhân phân phối LPG hoặc Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG.
Trường hợp thương nhân đã được cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải phải bổ sung bản sao Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG.
– Số bộ hồ sơ: 01 bộ.