info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Hồ sơ đăng ký hợp đồng theo mẫu

Hồ sơ đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung bao gồm các tài liệu sau:
-Đơn đăng ký nêu rõ địa chỉ, ngành nghề kinh doanh của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.
-Dự thảo hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.
Lưu ý về việc gửi hồ sơ như sau:
-Hồ sơ đăng ký ký hợp đồng theo mẫu có thể được:
+ Gửi trực tiếp: cán bộ tiếp nhận hồ sơ sẽ lập biên bản tiếp nhận, ngày tiếp nhận hồ sơ là ngày ghi trong biên bản tiếp nhận.
+ Gửi bằng bưu điện: ngày tiếp nhận hồ sơ được tính theo dấu của bưu điện.
+ Gửi bằng phương tiện điện tử: thời điểm tiếp nhận hồ sơ được tính từ thời điểm xác nhận bằng thông điệp điện tử của cơ quan có thẩm quyền đăng ký được gửi đi.
-Nơi gửi hồ sơ : cơ quan có thẩm quyền.
-Số lượng hồ sơ gửi: 1 bộ.