info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Hậu quả của giao dịch dân sự do người không có quyền đại diện xác lập, thực hiện

Theo quy định tại điều 145 bộ luật dân sự 2005 có quy định như sau về hậu quả của giao dịch dân sự do người không có quyền đại diện xác lập thực hiện.
Điều 145. Hậu quả của giao dịch dân sự do người không có quyền đại diện xác lập, thực hiện
“1. Giao dịch dân sự do người không có quyền đại diện xác lập, thực hiện không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ đối với người được đại diện, trừ trường hợp người đại diện hoặc người được đại diện đồng ý. Người đã giao dịch với người không có quyền đại diện phải thông báo cho người được đại diện hoặc người đại diện của người đó để trả lời trong thời hạn ấn định; nếu hết thời hạn này mà không trả lời thì giao dịch đó không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ đối với người được đại diện, nhưng người không có quyền đại diện vẫn phải thực hiện nghĩa vụ đối với người đã giao dịch với mình, trừ trường hợp người đã giao dịch biết hoặc phải biết về việc không có quyền đại diện.

  1. Người đã giao dịch với người không có quyền đại diện có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hoặc huỷ bỏ giao dịch dân sự đã xác lập và yêu cầu bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp người đó biết hoặc phải biết về việc không có quyền đại diện mà vẫn giao dịch”.

Người không có quyền đại diện xác lập giao dịch với người thứ 3 nhân danh người được đại diện thì giao dịch đó không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của người được đại diện với người thứ 3. Hành vi nhân danh người khác là hành vi vi phạm pháp luật có thể xâm hại tới danh dự nhân phẩm uy tín của người được nhân danh và có thể gây thiệt hại cho người được nhân danh. Nói cách khác đó là hành vi mạo danh người khác tham gia giao dịch, vì vậy người nhân danh người khác tham gia giao dịch phải tự chịu trách nhiệm với người đã tham gia giao dịch đó.
Khi phát hiện người tham gia giao dịch là người không có quyền đại diện thì người thứ 3 thông báo cho người được đại diện hoặc người đại diện của người đó để ngươi đại diện hoặc người được đại diện trả lời trong thời hạn ấn định. Nếu hết thời gian này mà không trả lời thì giao dịch đó không làm phát sinh quyền và nghĩa vụ đối với người được đại diện, nhưng người không có quyền đại diện vẫn phải thực hiện nghĩa vụ đối với người đã giao dịch với mình. Trừ trường hợp người giao dịch đã biết hoặc phải biết về việc không có đại diện. Nếu người thứ 3 đã biết hoặc buộc phải biết người tham gia giao dịch với mình không có quyền đại diện mà vẫn xác lập giao dịch thì giao dịch đó vô hiệu, vì vi phạm điều kiện có hiệu lực của giao dịch là không có ý chí tự nguyện của người tham gia giao dịch.
Trường hợp người đã giao dịch với người không có quyền đại diện hoặc phải biết việc không có quyền đại diện mà vẫn giao dịch thì không có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hoặc hủy bỏ giao dịch dân sự đã xác lập. Vì người đã giao dịch với người không có quyền đại diện đã chấp nhận giao dịch với chính người không có quyền đại diện đó, cho nên giao dịch có hiệu lực buộc người không có quyền đại diện phải tự chịu trách nhiệm thực hiện quyền, nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch đó.
Tuy nhiên sau khi người không có quyền đại diện xác lập và thực hiện giao dịch dân sự mà người đại diện hoặc người được đại diện đồng ý cho người đã nhân danh minh xác lập thực hiện giao dịch thì người được đại diện có các quyền, nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch với người thứ ba.