info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Điều kiện thành lập công ty đầu tư nước ngoài

Muốn Thành lập một công ty đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam để được thành lập công ty đó. Tư vấn Minh Anh chúng tôi đưa ra các điều kiện để thành lập công ty nước ngoài bao gồm:
Điều kiện thành lập công ty đầu tư nước ngoài
Điều kiện thành lập công ty đầu tư nước ngoài

  1. Điều kiện về chủ thể

Khoản 14 Điều 3 Luật đầu tư 2014 quy định: “Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam”.

  1. Điều kiện về hình thức thành lập công ty

Nhà đầu tư thành lập công ty đầu tư nước ngoài chỉ được thực hiện đối với Công ty TNHH, công ty CP, công ty Hợp Danh.

  1. Vốn đầu tư

Khi thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam, cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam sẽ thực hiện việc thẩm tra vốn đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài vào trong dự án đầu tư. Khi đó, nhà đầu tư nước ngoài sẽ phải có bản giải trình đáp ứng năng lực tài chính để thực hiện dự án trên thực tế. đó là các chi phí cần thiết cho việc thuê văn phòng hoặc nhà xường; dự kiến mua sắm máy móc, trang thiết bị; thuê nhân công; chi phí cần thiết cho việc đầu tư kinh doanh của dự án đầu tư…

  1. Điều kiện về lĩnh vực đầu tư

Thành lập công ty đầu tư nước ngoài không thuộc lĩnh vực cấm đầu tư gồm:
Các dự án gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia và lợi ích công cộng;
Các dự án gây phương hại đến di tích lich sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam;
Các dự án gây tổn hại đến sức khỏe nhân dân, hủy hoạt tài nguyên, phá hủy môi trương;
Các dự án xử lý phế thải độc hại từ bên ngoài vào Việt Nam; sản xuất các hóa chất độc hại hoặc sử dụng tác nhân độc hại theo quy định của điều ước quốc tế.
Điều kiện khi thành lập công ty trong các lĩnh vực cụ thể:
Điều kiện thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài trong lĩnh vực sản xuất:
Nhà đầu tư nước ngoài phải đảm bảo có địa điểm thực hiện dự án phù hợp quy hoạch phát triển của địa phương;
Phải có năng lực tài chính để thực hiện dự án;
Đảm bảo các điều kiện về môi trường, an ninh trật tự;
Điều kiện thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực thương mại;
Nhà đầu tư nước ngoài phải đảm bảo có địa điểm thực hiện dự án;
Phải có năng lực tài chính và năng lực kinh nghiệm để thực hiện dự án;
Việc xuất, nhập khẩu và phân phối các mặt hàng phải có mã HS và không thuộc trường hợp cấm, hạn chế xuất nhập khẩu, phân phối và phù hợp với lộ trình theo cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO;
Đáp ứng các điều kiện về chứng chỉ hành nghề và điều kiện về vốn đầu tư, vốn pháp theo quy định đối với từng lĩnh vực cụ thể;
Đáp ứng tỷ lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong từng dự án cụ thể.
Điều kiện thành lập công ty có vốn nước ngoài trong lĩnh vực dịch vụ:
Nhà đầu tư nước ngoài chỉ được đăng ký các ngành dịch vụ mà Việt Nam đã cam kết mở cửa thị trường khi gia nhập WTO;
Phải đảm bảo các điều kiện cụ thể theo biểu cam kết về dịch vụ của Việt Nam khi gia nhập WTO;
Nhà đầu tư nước ngoài phải đảm bảo có địa điểm thực hiện dự án;
Nhà đầu tư phải chứng minh năng lực kinh nghiệm để thực hiện dự án đầu tư;
Nhà đầu tư phải chứng minh năng lực tài chính để thực hiện dự án.