info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Điều kiện thành lập chi nhánh công ty

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Chi nhánh có quyền ký các hợp đồng kinh tế nhân danh chi nhánh, đóng dấu chi nhánh.
Thành lập chi nhánh là cách thức thường được các doanh nghiệp lựa chọn để mở rộng thị trường, phát triển kinh doanh.
Để quý khách hiểu rõ hơn về việc thành lập chi nhánh, công ty Luật Minh Anh hướng dẫn các doanh nghiệp về điều kiện đăng ký thành lập chi nhánh công ty bao gồm:

  • Công ty có giấy phép kinh doanh được cấp theo quy định của pháp luật;
  • Có người đứng đầu chi nhánh đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Luật doanh nghiệp;
  • Trụ sở chi nhánh thuộc quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp;
  • Có chứng chỉ hành nghề đối với ngành nghề kinh doanh chi nhánh yêu cầu chứng chỉ; có giấy xác nhận đủ điều kiện đối với chi nhánh kinh doanh ngành nghề có điều kiện theo quy định của pháp luật.