info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm
Điều kiện nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam

Điều kiện nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam

” Điều kiện nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam ” Nhà đầu tư nước ngoài được hiểu là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Điều kiện nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam
Điều kiện nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam

Việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài theo các hình thức mà pháp luật quy định phải đáp ứng các điều kiện như sau:

Điều kiện về tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế

– Nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu vốn điều lệ không hạn chế trong công ty Việt Nam, trừ các trường hợp:

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty niêm yết, công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán;

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu theo hình thức khác thực hiện theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước;

Một số trường hợp khác theo quy định của pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Điều kiện về hình thức đầu tư

Nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn vào công ty Việt Nam theo các hình thức sau đây:

– Mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần;

– Góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh;

– Góp vốn vào tổ chức kinh tế khác không thuộc trường hợp kể trên.

Điều kiện về phạm vi hoạt động đầu tư

Đối với những ngành, phân ngành mà Việt Nam đã cam kết mà nhà đầu tư nước ngoài đáp ứng các điều kiện về đầu tư của ngành nghề đó thì Cơ quan đăng ký đầu tư xem xét, quyết định cấp, điều chỉnh, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

Đối với những ngành, phân ngành dịch vụ chưa cam kết hoặc không quy định tại Biểu cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế về đầu tư nhưng pháp luật Việt Nam đã có quy định về điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài thì áp dụng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều kiện về đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư

Điều kiện khác theo quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế về đầu tư

* Nếu muốn được giải đáp thắc mắc hoặc tư vấn chi tiết về Điều kiện nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam, Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp cho chúng tôi theo số điện thoại: 024 6328 3468 hoặc địa chỉ email: info@luatminhanh.vn