info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Điều kiện làm đại lí bán lẻ xăng dầu

Đại lí bán lẻ xăng dầu là thương nhân làm đại lý để thực hiện việc bán lẻ xăng dầu tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu của mình cho bên giao đại lý là thương nhân đầu mối hoặc thương nhân phân phối xăng dầu hoặc tổng đại lý kinh doanh xăng dầu để hưởng thù lao.
Điều kiện làm đại lí bán lẻ xăng dầuThương nhân muốn làm đại lý bán lẻ xăng dầu phải đáp ứng đủ điều kiện luật định. Theo quy định tại Điều 19 của Nghị định 83/2014/NĐ-CP  về kinh doanh xăng dầu thì những điều kiện đó là:
Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp và trong Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp có đăng kí kinh doanh xăng dầu.
Có cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc sở hữu và đồng sở hữu được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo quy định tại Điều 25 NĐ 83/2014/NĐ-CP.
Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.