info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Điều kiện kinh doanh của cơ sở in, photo copy

Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in của tổ chức, cá nhân VN và nước ngoài liên quan đến hoạt động in trên lãnh thổ VN.
Theo đó, Nghị định có một số nội dung quy định nổi bật như sau :
Cơ sở in thuộc loại có giấy phép (GP) hoạt động trước ngày Nghị định có hiệu lực thì phải làm thủ tục cấp lại GP chậm nhất là ngày 01/1/2015.
Cơ sở in thuộc loại không phải có GP và cơ sở photocopy hoạt động trước ngày Nghị định có hiệu lực phải hoàn thành đăng ký, khai báo chậm nhất là ngày 01/1/2015.
Cơ sở photocopy mới thành lập phải khai báo với UBND cấp huyện ít nhất 10 ngày trước khi hoạt động.
Ngoài ra, cơ sở in hoạt động trong khu dân cư trước khi Nghị định có hiệu lực thì phải dời ra ngoài khu dân cư trước năm 2025.
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2014.