info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Điều kiện kết hôn theo quy định của Luật hôn nhân gia đình

Kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của pháp luật về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn.
I. Theo Luật hôn nhân gia đình thì điều kiện kết hôn được quy định như sau:
“1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:
a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;
b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;
c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;
d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật hôn nhân gia đình, cụ thể:
2. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.”