info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Điều chỉnh tên dự án đầu tư và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Khi nhà đầu tư có nhu cầu thay đổi hoặc Điều chỉnh tên dự án đầu tư và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì cần thực hiện các bước như sau:
Điều chỉnh tên dự án và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
1. Trình tự thực hiện:
1.1 Bước thứ nhất : Nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư cho Sở Kế hoạch và Đầu tư kèm theo tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc tên dự án đầu tư.
1.2 Bước thứ 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
2) Cách thức thực hiện:

  • Thông qua hệ thống bưu chính;
  • Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3) Thành phần hồ sơ:

  •  Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
  •  Tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc tên dự án đầu tư.

4) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ
5) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
6) Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư
7) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Nhà đầu tư (cá nhân và tổ chức) có dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương điều chỉnh các nội dung:

  •  Tên dự án đầu tư;
  •  Tên nhà đầu tư (không bao gồm việc thay đổi từ nhà đầu tư này sang nhà đầu tư khác);
  •  Địa chỉ của nhà đầu tư.

8) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (theo Mẫu II.3 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT). Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương thì Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thay thế nội dung Dự án đầu tư tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương. Trường hợp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương quy định nội dung đăng ký kinh doanh thì nội dung đăng ký kinh doanh tại các Giấy này tiếp tục có hiệu lực.
9) Lệ phí: Không k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (áp dụng cho điều chỉnh dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư) theo Mẫu I.7 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT.
10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: Có hồ sơ hợp lệ.
11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: – Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014; – Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015; – Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015
Mọi nhu cầu vướng mắc vui lòng liên hệ ngay chúng tôi để được tư vấn giải đáp miễn phí.