info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm
Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư do thay đổi địa chỉ

Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do thay đổi địa chỉ

“Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do thay đổi địa chỉ ” : Trong quá trình thực thi dự án đầu tư trên thực tiễn, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến dự án cần phải thay đổi về vốn, địa điểm thực hiện dự án, quy mô dự án, tiến độ thực hiện dự án, …

Theo quy định của pháp luật về đầu tư, khi nhà đầu tư muốn thay đổi các nội dung liên quan đến vốn, mục tiêu, địa điểm, hình thức,thời hạn, … được quy định trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Nhà đầu tư khi thay đổi địa chỉ của mình cần tiến hành thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật. Nhà đầu tư còn thắc mắc cần nộp hồ sơ như thế nào, đến cơ quan nào, thời gian giải quyết hồ sơ là bao lâu, …Bài viết này sẽ giúp nhà đầu tư nước ngoài hiểu rõ trình tự thủ tục các bước mình phải làm khi thay đổi địa chỉ trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư do thay đổi địa chỉ
Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do thay đổi địa chỉ  

Nhà đầu tư khi quyết định thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp thì phải tiến hành điều chỉnh nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Nhà đầu tư khi tiến hành thay đổi địa chỉ, cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Biên bản họp, Quyết định của chủ đầu tư về việc thay đổi trụ sở chính;
 • Đề nghị thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nội dung thay đổi địa chỉ)
 • Bản sao hợp lệ quyết định thành lập/bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Văn bản giải trình lý do cần điều chỉnh;
 • Văn bản liên quan đến địa chỉ trụ sở mới như: bản sao hợp lệ hợp đồng thuê trụ sở, Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…
 • Một số văn bản pháp lý khác./.

Thẩm quyền giải quyết: Tùy thuộc vào địa điểm thực hiện dự án đầu tư mà cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền cấp, điều chỉnh, chấm dứt Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là khác nhau:

Căn cứ theo quy định tại điều 38, Luật đầu tư 2014, cơ quan đăng ký đầu tư có thể là một trong hai cơ quan sau:

 • Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế,
 •  Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư  thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế

Thời hạn giải quyết hồ sơ:  Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Sau khi điều chỉnh xong nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư sẽ thay đổi nội dung trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Cụ thể, nhà đầu tư cần phải thực hiện theo trình tự sau:

Bước 1: Những công ty thay đổi địa chỉ khác quận hoặc khác tỉnh,thực hiện hoàn tất thủ tục “chốt “ thuế tại cơ quan thuế nơi công ty đặt trụ sở cũ, sau đó làm thủ tục đăng ký thuế tại cơ quan thuế nơi dự kiến đặt trụ sở chính .

Bước 2: Sau khi đã hoàn tất các thủ tục về thuế với cơ quan quản lý thuế, nhà đầu tư sẽ tiến hành nộp một bộ hồ sơ điều chỉnh thông tin doanh nghiệp gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

Tùy thuộc vào địa chỉ đặt trụ sở mới mà nhà đầu tư sẽ phải chuẩn bị hồ sơ có sự khác biệt.

Đối với trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký, hồ sơ gồm có:

 • Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
 • Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Đối với trường hợp nhà đầu tư muốn thay đổi trụ sở doanh nghiệp đến một tỉnh, thành phố khác, hồ sơ cần nộp phải có các loại giấy tờ sau:

 • Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
 • Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;
 • Họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp còn hiệu lực, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 •  Bản sao hợp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty;
 • Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài đối với công ty cổ phần; danh sách thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Bước 3: Cơ quan đăng ký kinh doanh tiếp nhận và giải quyết hồ sơ.

Cơ quan đăng ký kinh doanh sau khi tiếp nhận hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với nội dung thay đổi trụ sở chính, ra  Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ. Trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Nhà đầu tư phải tiến hành đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.

Sau khi hoàn tất thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp cần tiến hành công bố thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Thời hạn thông báo công khai các thông tin về doanh nghiệp là 30 ngày, kể từ ngày được công khai.

Trên đây là nội dung việc Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do thay đổi địa chỉ , để tham khảo thêm về các vấn đề liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký đầu , quý khách có thể truy cập website luatminhanh.vn để biết thêm chi tiết