info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dịch vụ xin giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Hoạt động đo đạc và bản đồ bao gồm: đo đạc ở các thể loại; thành lập, xuất bản, phát hành các sản phẩm bản đồ; lưu trữ, cấp phát, trao đổi, thu nhận, truyền dẫn, phổ cập các thông tin, tư liệu đo đạc và bản đồ; nghiên cứu khoa học trái đất bằng phương pháp đo đạc; nghiên cứu, phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ đo đạc và bản đồ; đào tạo nghề nghiệp đo đạc và bản đồ

Hoạt động đo đạc và bản đồ cơ bản là xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và thành lập các sản phẩm đo đạc và bản đồ đáp ứng nhu cầu sử dụng chung cho các ngành và các địa phương.

Dịch vụ của Minh Anh gồm có:

Minh Anh sẽ tư vấn cho Qúy khách hàng các quy định liên quan đến hoạt động đo đạc bản đồ;

Tư vấn các điều kiện để đăng ký hoạt động đo đạc bản đồ;

Tư vấn và soạn thảo hồ sơ chuẩn để xin cấp giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ;

Chúng tôi sẽ đại diện cho Qúy khách hàng nộp hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ;

Đại diện nhận kết quả xin cấp giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ;

Đại diện khiếu nại, thắc mắc về việc từ chối cấp giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ (nếu có);

Tư vấn cấp lại, gia hạn, cấp đổi giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ;

Tư vấn các vấn đề pháp lý khác có liên quan.

Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Tổ chức trong nước được cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ khi có đủ các điều kiện sau:

Có quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong đó có quy định chức năng, nhiệm vụ hoạt động đo đạc và bản đồ đối với đơn vị sự nghiệp; có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề đo đạc và bản đồ đối với tổ chức hoạt động kinh doanh;

Có lực lượng kỹ thuật đo đạc và bản đồ phù hợp với định biên quy định trong định mức kinh tế – kỹ thuật công tác đo đạc và bản đồ để thực hiện hoạt động thuộc nội dung đề nghị cấp phép;

Cán bộ phụ trách kỹ thuật có trình độ đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo phù hợp với nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ đề nghị cấp phép, có thực tế hoạt động đo đạc và bản đồ ít nhất ba (03) năm; có đủ điều kiện về sức khỏe và không được đồng thời phụ trách kỹ thuật của tổ chức hoạt động đo đạc và bản đồ khác;

Có năng lực thiết bị công nghệ đo đạc và bản đồ phù hợp với định mức thiết bị quy định trong định mức kinh tế – kỹ thuật công tác đo đạc và bản đồ để thực hiện nội dung hoạt động đề nghị cấp phép.