info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dấu hiệu pháp lý của tội xúi giục hoặc giúp sức người khác tự sát

Tội xúi giục hoặc giúp người khác tự sát là hành vi kích động, dụ dỗ, thúc đẩy người khác tự tước đoạt tính mạng của họ hoặc tạo điều kiện vật chất hoặc tinh thần cho người khác tự tước đoạt tính mạng của họ.

Dấu hiệu pháp lý

* Khách thể của tội phạm:
Tội phạm xâm phạm quyền sống của con người.
* Mặt khách quan của tội phạm
Mặt khách quan của tội xúi giục người khác tự sát thể hiện ở hành vi kích động, dụ dỗ, thúc đẩy người khác tự stước đoạt tính mạng của họ.
Mặt khách quan của tội giúp người khác tự sát là hành vi tạo điều kiện về vật chất hoặc tinh thần cho người khác tự tước đoạt tính mạng của họ.
Hậu quả của tội xúi giục người khác tự sát và tội giúp người khác tự sát là hành vi tự sát của người bị xúi giục hoặc người được giúp tự sát.
Tội xúi giục người khác tự sát hoặc giúp người khác tự sát hoàn thành khi có hành vi tự sát xảy ra, không phụ thuộc việc nạn nhân có chết hay không.
* Mặt chủ quan của tội phạm
Tội phạm thực hiện với lỗi cố ý.
* Chủ thể của tội phạm
Chủ thể của tội phạm là người đủ 16 tuổi trở lên và có năng lực TNHS.
Hình phạt
* Khung hình phạt cơ bản tại khoản 1:
Người phạm tội bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm
* Khung hình phạt tăng nặng tại khoản 2:
Phạm tội làm 02 người trở lên tự sát, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.