info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Quy định về Tội lây truyền HIV cho người khác

Tư vấn pháp luật hình sự xin phân tích một số dấu hiệu pháp lý của Tội lây truyền HIV cho người khác như sau:HIV anh
Tội lây truyền HIV cho người khác là hành vi của người biết mình bị nhiễm HIV mà cố ý lây truyền HIV cho người khác, trừ trường hợp nạn nhân đã biết về tình trạng nhiễm HIV của người bị HIV và tự nguyện quan hệ tình dục. Quy định về tội lây truyền HIV cho người khác tại Điều 148 Bộ luật hình sự.
* Khách thể của tội phạm
Khách thể của tội phạm là quyền được tôn trọng và bảo vệ về tính mạng, sức khỏe của con người.
* Mặt khách quan của tội phạm
Mặt khách quan của tội phạm thể hiện ở hành vi của người biết mình bị nhiễm HIV mà cố ý lây truyền HIV cho người khác, trừ trường hợp nạn nhân đã biết về tình trạng nhiễm HIV của người bị HIV và tự nguyện quan hệ tình dục.
Hậu quả của tội lây truyền HIV là tình trạng nhiễm HIV của người khác. Tội lây truyền HIV cho người khác hoàn thành khi hậu quả nạn nhân bị nhiễm HIV từ người phạm tội.
* Mặt chủ quan của tội phạm
Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý.
* Chủ thể của tội phạm
Chủ thể của tội phạm là người đủ 16 tuổi trở lên và có năng lực TNHS, đang nhiễm HIV.