info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần

Hỏi: Để bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty cổ phần cần thực hiện như thế nào?
Trả lời:
Theo quy định tại Nghị định 43/2010/NĐ-CP về trình tự, hồ sơ đăng ký kinh doanh thì việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty cổ phần được thực hiện như sau:
Thứ nhất, doanh nghiệp lựa chọn ngành nghề cần bổ sung thuộc danh mục ngành nghề kinh doanh mà pháp luật không cấm.
Thứ hai, sau khi lựa chọn ngành nghề cần bổ sung, doanh nghiệp phải lập hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh để gửi Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh. Hồ sơ bao gồm:

  • Thông báo về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;
  • Biên bản của Hội đồng cổ đông về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;
  • Quyết định của Hội đồng cổ đông về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;

Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, hồ sơ  phải kèm theo các giấy tờ có liên quan khác theo quy định của pháp luật.
Sau 05 ngày làm việc, Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đăng kí kinh doanh sẽ nhận hồ sơ, xem xét và bổ sung ngành nghề kinh doanh cho doanh nghiệp.