info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Các hình thức đầu tư vốn ra nước ngoài

Tóm tắt câu hỏi:
Tôi có dự định đầu tư ra nước ngoài, nhưng đang không biết các hình thức đầu tư vốn được quy định như thế nào?
Trả lời:
Đầu tư ra nước ngoài là việc nhà đầu tư chuyển vốn; hoặc thanh toán mua một phần hoặc toàn bộ cơ sở kinh doanh; hoặc xác lập quyền sở hữu đthực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh ngoài lãnh thổ Việt Nam; đồng thời trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư đó.
Căn cứ vào Điều 4, nghị định số 83/2015/NĐ-CP thì các hình thức đầu tư vốn ra nước ngoài được quy định như sau:

  1. Ngoại tệ trên tài khoản tại tổ chức tín dụng được phép hoặc mua tại tổ chức tín dụng được phép hoặc ngoại hối từ nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
  2. Đồng Việt Nam phù hợp với pháp luật về quản lý ngoại hối của Việt Nam.
  3. Máy móc, thiết bị; vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu, hàng hóa thành phẩm, hàng hóa bán thành phẩm.
  4. Giá trị quyền sở hữu công nghiệp, bí quyết kỹ thuật, quy trình công nghệ, dịch vụ kỹ thuật, quyền sở hữu trí tuệ, thương hiệu.
  5. Các tài sản hợp pháp khác.