info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Bảo hộ sáng chế

Bảo hộ sáng chế  –  Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng các điều kiện sau đây 

có tính mới;

có trình độ sáng tạo;

có khả năng áp dụng công nghiệp.

Dịch vụ tra cứu và đăng ký sáng chế

Dịch vụ bảo hộ sáng chế

Có nghĩa là phải đảm bảo những vấn đề cốt lõi của sáng chế (gọi là điểm khác biệt) khi nộp đơn yêu cầu bảo hộ để có thể có được quyền bảo hộ phạm vi rộng, đầy đủ và chắc chắn. Ví dụ đối với GPKT dùng vật liệu V để giảm nhiễu trong mLưuáy điện thoại di động, thì chúng ta phải tự hỏi tại sao có thể giảm được nhiễu bằng cách sử dụng V. Nếu tính chất của V mang lại kết quả như vậy thì tính chất (X) là điểm khác biệt của sáng chế (chứ không phải vật liệu V). Chúng ta có thể mở rộng phạm vi bảo hộ cho các vật liệu khác cùng tính chất. Mặt khác các vật liệu này không chỉ giảm nhiễu cho điện thoại di động, mà còn hữu ích cho ăng ten các thiết bị viễn thông khác. Như vậy, yêu cầu bảo hộ phải là “sử dụng các vật liệu có tính chất X giảm nhiễu cho bộ phận thu phát các thiết bị viễn thông” thì mới đủ và chắc chắn. Nếu chỉ ghi yêu cầu bảo hộ: “vật liệu V để giảm nhiễu trong máy điện thoại di động” thì một người dùng vật liệu tương đương V’ để tạo ra hiệu quả tương đương sẽ không bị coi là xâm phạm sáng chế, vì phạm vi bảo hộ của sáng chế ban đầu quá hẹp